Stappen in vogelvlucht

STAP 0: KERNACTIVITEITEN

Aan de hand van de kernactiviteiten zie je hoe jouw stone samenhangt met de rest van het curriculum. De impactcoördinatoren hebben samen met de stonecoördinatoren, vanuit de niveaubeschrijvingen (ook wel de leerresultaten genoemd), het DNA van CO+CB en de omschrijvingen van elk impactgebied, een aantal kernactiviteiten vastgesteld. Deze activiteiten zijn kenmerkend voor het impactgebied en geven duiding over de focus en expertise waarmee de studenten bezig zijn binnen het impactgebied. Ze weerspiegelen de beroepspraktijk van elk impactgebied.

STAP 1: LEERUITKOMSTEN PER STONE

De kernactiviteiten vormen vervolgens de basis van de leeruitkomsten per stone. eeruitkomsten zijn uitspraken die iets zeggen over het meetbare resultaat dat laat zien dat je de kernactiviteit op niveau beheerst. Leeruitkomsten zijn altijd geïntegreerd geformuleerd en duiden wat een student moet weten, begrijpen of toepassen na een leerperiode (NVAO, 2015). De leeruitkomsten vormen zowel de basis voor de formatieve als de summatieve toetsingen van de stone.

STAP 2: BEROEPSVRAAGSTUK, WERKPROCES EN BEROEPSPRODUCTEN

Elke stone draait om een meer of minder complex beroepsvraagstuk. Op basis van dit beroepsvraagstuk wordt bepaald wat het werkproces is om tot het oplossen ervan te komen. Wat zou een beroepsprofessional doen, en in welke volgorde, om dit beroepsvraagstuk op te lossen? Welke concrete beroepsproducten ontstaan er per stap? Denk aan een business case, een communicatieconcept, een onderzoeksverslag, een prototype – en natuurlijk een eindproduct. Dit werkproces vormt de basis van jullie dagelijkse en wekelijkse onderwijsprogramma. Per week levert een student een aantal producten op uit het werkproces dat jullie bedacht hebben.

De stappen uit het werkproces bestaan uit taken die strategie (kennis), productie (vaardigheden) en reflectie & onderzoek (houding) nodig hebben om ze uit te voeren. Dit noemen we een geïntegreerde taak. Door te werken vanuit geïntegreerde taken werken studenten altijd gelijktijdig met kennis, vaardigheden en houding die nodig is om de taak uit te voeren. Grofweg zal er per week één taak centraal staan waar de student mee aan de slag gaat. Rond die taak gaan dan lessen worden aangeboden. Ook ontstaat er hierdoor wekelijks een beroepsproduct waarin de taak vorm krijgt.

STAP 3A: FORMATIEVE EVALUATIE

De taken vormen ook de kapstok voor de formatieve evaluatiecyclus. De student krijgt tijdens de contactmomenten feedupfeedback en feedforward van docenten, peers en d.m.v. zelfassessment. Bijna wekelijks is er een contactmoment waar alle drie de docenten aanwezig zijn. Zij geven dan ook vanuit de geïntegreerde leeruitkomsten feedback op het werk van de studenten. Hiermee krijgt de student zeer regelmatig geïntegreerde input over het leren.

STAP 3B: SUMMATIEVE TOETSING

In week 9 leveren de studenten hun individuele portfolio’s in waarin ze de beroepsproducten en hun proces een plek geven. De drie beoordelende docenten kijken samen na op hiervoor ingeroosterde momenten. Zij beoordelen op deze manier geïntegreerd of de student voldoende kan aantonen dat hij de leeruitkomsten van de stone heeft behaald.

STAP 4: LESACTIVITEITEN

In de propedeuse begeleidt een vast team van drie docenten gedurende 10 weken een klas van 32 studenten door hun werkproces. In een week is 4 x 3 uur contacttijd geroosterd met de klas. Iedere docent wordt voor één blok van 3 uur individueel ingezet. Dan zal jij vanuit jouw expertise de studenten begeleiden met het uitvoeren van de taak die week. Ook is er bijna wekelijks 1 blok van 3 uur waarop alle drie de docenten zijn geroosterd. De student heeft daarnaast ook bijna wekelijks 2 uur ingeroosterd voor het coachingsprogramma.

Op niveau 2, is er ook een vast team van drie docenten op één klas. Echter, er worden dan ook lessen / workshops gegeven door experts uit andere teams / externe professionals / onderzoekers. Vaak is dat eenmalig.

Iedere stone zal straks vanuit een vast roostertemplate werken en de lesactiviteiten een plek geven in dit roosterritme.

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB