Stap 4 leeractiviteiten en leermaterialen

4.0 Introductie

Welkom in Stap 4 van How To Make A Stone (HTMAS). In blok 3 heb je met je stoneteam gewerkt aan HTMAS-stap 3: het ontwerp van de toetsing.

Voordat je met HTMAS-stap 4 start is het belangrijk om te checken of het volgende klaar is en gecheckt met je impactcoördinator en de onderwijskundige ondersteuning (onderwijskundig docent, Zuzana, Joanne of Silvana):

 1. Leeruitkomst (HTMAS-stap 1, gebaseerd op HTMAS-stap 0);
 2. Beroepsvraagstuk (HTMAS-stap 2);
 3. Stapgsgewijs werkproces met tussenproducten (HTMAS-stap2);
 4. Beschrijving beroepsproduct dat samen met een verantwoording en een reflectie het portfolio annex eindproduct vormt (HTMAS-stap 3);
 5. Conceptrubric met (voorlopige) beoordelingscriteria (HTMAS-stap 3, gebaseerd op HTMAS-stap 0 en 1). De rubric wordt eind blok 4 definitief. In de loop van blok 4 geven we advies over hoe je tot een cijfer komt. Ook komt er aanvullend op stap 3 een uitwerking vanuit coaching voor de vaste onderdelen van de rubric waarin de reflectie op de kernactiviteit aan bod komt. Deze krijgen jullie in de loop van blok 4 zodat de rubric definitief gemaakt kan worden.

In HTMAS-stap 4 gaan jullie de leeractiviteiten voorbereiden. Dit doe je in drie tussenstappen:

 1. In HTMAS-stap 4.1 werk je voor de hele stone een aantal zaken uit;
 2. In HTMAS-stap 4.2 werk je elke stap uit jullie werkproces uit; deze stappen noemen we hierna werkstappen;
 3. In HTMAS-stap 4.3 ontwerp je per werkstap de leeractiviteiten en leermaterialen voor studenten en docenten. Je ontwerpt de werkstappen altijd met behulp van de vijf strategieën van Formatieve Evaluatie (FE). Je vertaalt hier HTMAS-stappen 4.1 en 4.2 naar concreet, bruikbaar leermateriaal en een overzicht van leeractiviteiten per werkstap. Je gebruikt hiervoor het Format leeractiviteiten per werkstap.

In alle stappen maak je gebruik van de opbrengsten uit eerdere HTMAS-stappen. Je stelt telkens de volgende vraag centraal: wat is nodig voor jullie studenten om elke werkstap uit jullie werkproces te zetten?

Uiteindelijk komen vrijwel alle leermaterialen op de Brightspace-pagina van jullie stone. Deze pagina gaat als modulehandleiding fungeren; er komt geen pdf. De teamleden met de focuspunten Digitale onderwijsontwikkeling en Studentcommunicatie worden dit voorjaar uitgenodigd om de Brightspace-pagina te vullen en krijgen daarbij ondersteuning van Team Connect en Syron Dhoeman onze expert Brightspace. Een voorbeeld van een lege Brightspace-stonepagina vind je hier.

Inzichten HTMAS:

 • Je zult zien dat je in het ontwerpproces regelmatig terugkeert naar een eerdere stap om iets aan te passen; dat hoort erbij. Gaat het om een aanpassing van wezenlijke zaken (beroepsvraag, werkproces of leeruitkomst), overleg dan altijd met je impactcoördinator;
 • Voer HTMAS-stap 4.2 uit voor alle werkstappen. We raden aan om dit te doen in groepjes van docenten met verschillende inhoudelijke expertises. Verdeel je niet op kennis, vaardigheden en houding! Organiseer tussentijds alignmentsessies met het hele team.
 • Vraag waar nodig advies en ondersteuning van de onderwijskundig docenten en van Joanne, Zuzana of Silvana. De onderwijskundig docenten adviseren over de toepassing van de vijf FE-strategieën en over het succesvol integreren van het onderwijs.

Tot slot: bekijk, voordat je begint aan HTMAS-stap 4.1, nog eens onder de ‘motorkap’ van stones. Hierin vind je alle eerder gezette stappen in samenhang terug. Het ontwerp van de leeractiviteiten en leermaterialen valt, samen met het werkproces, het beroepsvraagstuk en de gebruikte BOKSA, nadrukkelijk binnen de ‘cirkel’: het eigen domein van de stoneteams en de impactgebieden. Binnen die cirkel vindt elk jaar, mede onder regie van de curriculumcommissie, actualisering plaats.

Vuurwerk in de inhoud dus, en voorspelbaarheid in de vorm van elke stone, zodat we een opbouw in niveau bieden richting het afstuderen. Bijzondere aandacht besteden we daarbij aan de reflectie op en ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. In jullie leeractiviteiten verwerken jullie daarnaast ook internationaliseringsaspecten en aandacht voor Diversiteit & Inclusie.

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB